• System Jakości

    System Jakości

    Certyfikat Akredytacji Laboratorium nr AB 213
  • System jakości

    System jakości

    Certyfikat Akredytacji Laboratorium nr AB 213

System jakości

Certfikat Ab 213 2013 H1000

Laboratorium od 1998 roku posiada akredytację.Certyfikat Akredytacji Laboratorium nr AB 213, potwierdza, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, czyli gwarantuje zachowanie bezstronności, niezależności i jakości oraz posiada kompetencje techniczne do wykonywania badań. W 2005 roku podpisano umowę sublicencyjną z Polskim Centrum Akredytacji na mocy której, laboratorium jest uznanym laboratorium międzynarodowym i ma uprawnienia do stosowania połączonego znaku PCA/ILAC-MRA.

Laboratorium akredytowane w zakresie badań wód, ścieków, wyciągów wodnych, osadów, odpadów, gleb, paliw alternatywnych, gazów, pyłów, soli.

Ponadto posiadamy:

Decyzje Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Katowicach o zatwierdzeniu systemu jakości wykonywanych w Laboratorium OBiKŚ Sp .z o. o. badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Decyzja nr 4 Ministra Zdrowia uprawniająca OBiKŚ Sp.zo.o. do wydania gminom uzdrowiskowym świadectw potwierdzających własności lecznicze naturalnych surowców leczniczych-wód,na podstawie przeprowadzonych badań

Zachęcamy do zapoznania się z Warunkami Realizacji Usług ( WRU ) oraz Procedurą Rozpatrywania Skarg.